Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Vyhledávání v terénu

Základní informace - Typy SAR akcí

Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 

images

Pátrací a záchranné akce v terénu spadají do kompetence Policie ČR a tímto typem mimořádné události se zabývá Katalog typových činností integrovaného záchranného systému: Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu.

 

 

Velitelem zásahu je zpravidla příslušník PČR. Mimořádnou událostí se v tomto případě rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život a zdraví pohřešované osoby. Pohřešovanou osobou je osoba, po které bylo vyhlášeno nebo započato pátrání, a které hrozí nebezpečí ohrožení života a zdraví v důsledku mimořádné události, např. v důsledku její závislosti na péči jiných osob (zejména malé děti, nesvéprávné nebo nemocné osoby atd.) nebo v důsledku působení nepříznivých okolností (zejména meteorologických podmínek – podchlazení, umrznutí nebo vlivem prostředí či okolností – utonutí, zranění, závislost na medikamentech), pokud nebude urychleně vypátrána.

Tato typová činnost se nevztahuje na problematiku:

 • Pátrací akce, kterou PČR provádí samostatně
 • Záchrany osob v bezprostředním ohrožení života v horském terénu, na vodních tocích nebo vodních plochách

Postup velitele zásahu:

 1. Po dojezdu na předpokládané místo zásahu vyhledá oznamovatele, případně jiné informované osoby a zjistí aktuální informace o pohřešování osoby. Naváže spojení s operačním střediskem Policie ČR (dále OS PČR), které pátrací akci v terénu vyhlásilo, informuje ho o svém stanovišti a vzájemně si vymění aktuální informace. V případě potřeby si jeho cestou vyžádá potřebné mapové podklady z GIS IZS od HZS kraje.
 2. Na základě dostupných informací, soustředěných sil a prostředků nebo po vyhodnocení mapových podkladů, viditelnosti, členitosti terénu a dalších okolností velitel zásahu rozhodne o způsobu provedení pátrání a velikosti prostoru, který bude prohledáván. Současně posoudí potřebu dalších sil a prostředků a jejich druh. Stanoví místo soustředění sil a prostředků (nástupní prostor), které obvykle bude sloužit i jako týlový prostor a prostřednictvím OS PČR povolá:
  • další síly a prostředky Policie ČR na místo soustředění sil a prostředků,
  • v případě kdy hrozí nebezpečí z prodlení, ohrožení života a zdraví pohřešované osoby vyžádá nasazení vrtulníku, určí způsobilého koordinátora do vrtulníku, způsob spojení a místo přistání. V případě, že nebezpečí z prodlení nehrozí, předá letecké službě informaci o možném nasazení vrtulníku,
  • další potřebné síly a prostředky cestou OPIS IZS.

 3. V případě potřeby stanoví místo pro informování sdělovacích prostředků. Odborné informace podávají ve své působnosti příslušné osoby určené velitelem zásahu. Nezřídí-li toto pracoviště poskytuje tyto informace o průběhu pátrací akce v terénu sám.

 4. V případě, že již probíhá záchrana osob v bezprostředním ohrožení života Horskou službou v terénu, nepřístupném pro nevycvičené osoby, nebo záchrana osob v bezprostředním ohrožení života Vodní záchrannou službou ČČK na vodě, naváže spojení s velitelem záchranných prací, oznámí mu svoji polohu a dále koordinuje sám nebo cestou příslušného operačního střediska vnější logistickou a jinou podporu pro probíhající záchranu osob podle požadavků velitele nasazené skupiny a okolností zásahu.
 5. Zajistí přímo nebo prostřednictvím OS PČR spojení s OPIS IZS a požádá o:
  • vyhlášení druhého případně třetího stupně (podle počtu potřebných osob do rojnic) poplachu složek IZS,
  • povolání sil a prostředků složek IZS do nástupního prostoru, předem oznamuje potřebu psovodů se psy nebo potápěčů, specifikuje minimální potřebu osob pro vytváření pátrací rojnice,
  • oznámení starostovi místně příslušné obce s rozšířenou působností o vyhlášení třetího stupně poplachu a jeho důvodech,
  • zabezpečení osobní pomoci osob, u kterých je předpoklad dobré místní znalosti (lesníci, lesní stráž, zemědělští a lesní dělníci apod.),
  • zabezpečení spolupráce se starostou a orgány a organizačními složkami obce nebo městské části (zejména obecní policie), v jejímž katastru je místo zásahu, pokud s nimi již není přímo v osobním kontaktu.

 6. Z velitelů složek IZS, které přijíždí na místo zásahu, zřídí štáb velitele zásahu, obvykle veliteli jednotky požární ochrany uloží zabezpečit spojení a řádné označení členů štábu rukávovými páskami apod. Do štábu podle potřeby povolá další osoby potřebné pro koordinaci pátrání.

 7. Je-li vrtulník Policie ČR již na místě, projedná s posádkou postup pátrací akce v terénu, způsob pátrání vrtulníku, případně další možnosti využití vrtulníkové techniky při řízení pátrací akce v terénu. Vrtulník využije zejména k prvotnímu předběžnému průzkumu místa zásahu včetně jeho členění, k dokumentaci, záchranným a evakuačním činnostem, přepravě sil a prostředků na vzdálenější či nepřístupná místa přičemž současně upřesní způsob spojení s osádkou vrtulníku.
 8. Zabezpečí základní průzkum, při využití mapových a grafických pomůcek rozdělí prostor zásahu na úseky a sektory. Stanoví velitele úseků a sektorů, případně velitele rojnic nebo samostatně působících skupin kynologů. Současně jim zabezpečí mapové podklady s vyznačením propátrávaných prostorů a dalších potřebných náležitostí, např výpisy z grafického plánu spojení.
 9. Nařídí postupné prohledávání jednotlivých úseků a sektorů postupem znázorněným v algoritmu záchranné pátrací akce v terénu. Při prohledávání prostorů dohlíží, je-li to možné, na dodržování pravidel, přičemž zejména:
  • postupuje rozhodně, vyčkávání není na místě,
  • je-li to účelné, tak nejvzdálenější prostory prohledává přednostně vrtulník s termovizí, k tomu po domluvě s jeho posádkou zvolí optimální metodu vrtulníkového pátrání,
  • umožní-li to podmínky, zajistí přednostní prohledávání sektorů psovody se psy,
  • zabezpečí provedení likvidačních prácí k dokončení propátrání úseků nebo míst, kde je předpoklad nalezení jen tělesných pozůstatků (např. čerpání studní). Ty jsou prováděny následně až poté, co je možné postrádat příslušné síly a prostředky při záchranné pátrací akci v terénu,
  • v případě potřeby zabezpečuje podmínky pro odpočinek nebo střídání zasahujících osob a zvířat, za tím účelem je možné průběžně povolávat prostřednictvím OS PČR resp. prostřednictvím OPIS na místo zásahu další síly a prostředky Policie ČR resp. složek IZS,
  • v případě potřeby, nebo na žádost velitele složky zabezpečuje společný týlový prostor, kde podle délky zásahu nebo meteorologických podmínek zabezpečí stravu a ochranné nápoje pro zasahující.
 10. Po nalezení živé pohřešované osoby, zejména u dětí a nesvéprávných osob, zabezpečí:
  • poskytnutí odborné první pomoci zasahujícími osobami,
  • přepravu osoby do bezpečí,
  • neprodleně prohlídku osoby lékařem nebo přivolá prostřednictvím OPIS zdravotnickou záchrannou službu, případně ZZS-leteckou záchrannou službu,
  • informování OS PČR, které zajistí
  • bez zbytečného odkladu informování rodiny, oznamující osoby, opatrovnického zařízení apod.,
  • informaci pro veřejnost.
 11. Po nalezení tělesných pozůstatků pohřešované osoby zabezpečí provedení prvotních a neodkladných úkonů na místě nálezu a požádá OS PČR o výjezdovou skupinu (pokud nelze vyloučit možnost trestného činu) a dále zabezpečí:
  • neprodlené ohledání tělesných pozůstatků lékařem nebo podle okolností policejním lékařem,
  • vystavení listu o prohlídce mrtvého, jestliže lékař nerozhodne o provedení pitvy (lékař je povinen oznámit úmrtí příslušnému úřadu pověřenému vedením matriky),
  • převoz tělesných pozůstatků do určeného zdravotnického zařízení, jestliže lékař při prohlídce mrtvého rozhodne o provedení pitvy,
  • podle okolností
  • informování OS PČR, které zajistí, bez zbytečného odkladu informování rodiny, oznamující osoby, opatrovnického zařízení apod.,
  • informaci pro veřejnost.
 12. Požádá OPIS o odvolání poplachu složek IZS a prostřednictvím svého štábu ukončí zásah složek IZS; s veliteli jednotlivých složek domluví předání jejich dílčích zpráv o zásahu na HZS kraje.

 13. Dokončí potřebnou dokumentaci pátrací akce a následně i zprávu o zásahu složek IZS.

Problematikou vyhledávání pohřešovaných osob v terénu kynologickými pátracími týmy se zabývá diplomová práce Vladimíra Makeše: Plošné vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy , kde je mimo jiné řešena taktika vyhledávání, ověřování odborné způsobilosti a nasazování kynologických pátracích týmů na pátrací akce po pohřešovaných osobách v podmínkách České republiky.

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele